Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z rejestracją w Serwisie i korzystaniem z jego Usług. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeostwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator nie gromadzi u siebie danych wrażliwych.

PLIKI COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 9.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny identyfikator. Serwis może umieścid plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies zbierane są w celu:
a) analizowania, ulepszania i rozwijania Serwisu, w tym również dostępu do innych witryn oraz aplikacji z komputera lub urządzenia przenośnego,
b) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
4. Na stronie internetowej Serwisu mogą znajdowad się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Administrator Serwisu nie może ponosid odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązującymi w tych serwisach.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą byd zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator Serwisu odsyła do linków do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych, które znajdują się w pkt 10 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu,
b) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
c) third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem Serwisu. Te pliki pozwalają dostosowywad treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od standardowych zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Administratora Serwisu.
6. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w pkt 5, Administrator Serwisu wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatnośd Użytkownika:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik,
b) „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowao, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych przez dostawców reklamowych. Mogą one byd wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobiegania ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywad informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywad tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookies, może nadal otrzymywad reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowao,
c) „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumied, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w witrynie, dzięki czemu możemy mierzyd i usprawniad jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzied się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumied, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzied, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorowad jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stad się niedostępne.
7. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:
Dostawca cookies: Administrator
Nazwa cookies: www.bstg.pl
Ważność: około 3 miesiące
Typ: Niezbędne
8. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeo przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera.
9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonad w każdym czasie zmiany ustawieo dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznad z treścią sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej. Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawieo plików cookies można znaleźd na poniższych stronach:
a) w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskt...,
c) w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
d) w zakresie urządzeo mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android).
11. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
12. Podczas wizyt w Serwisie gromadzone i przechowywane mogą byd pliki cookies w ramach narzędzi Google. Uzyskane przez Google poprzez plik cookies informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej mogą byd przekazywane poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), a w tym do USA i tam zapisywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Google to podmiot dbający o spełnienie wszelkich standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików cookies.
13. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
14. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z polityką prywatności, którą stosuje Google, Użytkownik może zapoznad się z nią pod następującymi linkami:
a) https://policies.google.com/technologies/partner-sites
b) https://policies.google.com/privacy
15. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowieo wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.