Reklamacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach

Każdy Klient Banku ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub jego działalności. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, a w odniesieniu do osób fizycznych dodatkowo wg postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

1. Forma złożenia skargi / reklamacji:

pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
faksem na numer: (032) 285 43 06
pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@bstg.pl
w każdej placówce Banku w formie ustnej bądź pisemnej

Skargi / reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta, poprzez podanie istotnych dla rozpatrzenia sprawy informacji, danych adresowych Klienta i daty złożenia skargi / reklamacji.

2. Tryb rozpatrywania skargi / reklamacji
Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez osobą niebędącą Klientem Banku.
W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej oraz reklamacji otrzymanych od osoby niebędącej Klientem Banku.

Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu skargi /reklamacji w formie pisemnej.

Ponadto informuje się, że Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Klient Banku może skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl.

Dodatkowo Klient Banku będący osobą fizyczną może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.